تامین تجهیزات

خريد و سفارشات كالا و خدمات مربوطه

 1. تهيه اسناد مناقصه
 2. اخذ مجوز هاي لازم جهت انجام مناقصه
 3. انجام مكاتبات در جهت نهايي سازي مسايل فني، قراردادي و بازرگاني
 4. دريافت مجوزهاي لازم جهت صدور سفارش
 5. صدور سفارش و الحاقيه هاي مربوطه و اخذ تاييديه
 6. انجام مذاكره در مراحل مختلف جهت بهبود شرايط سفارش
 7. پيگيري انجام كار بر اساس برنامه زمانبندي ارائه شده و برنامه كيفي Quality Plan تاييد شده
 8. معرفي شركت بازرس بيطرف با نظر بخش بيمه و بازرسي
 9. پيگيري تا تحويل و حمل كالا
 10. پيگيري وصول اسناد مربوط به حمل كالا و كنترل اسناد با شرايط مندرج در سفارش/اعتبار اسنادي
 11. پيگيري وصول كالا از طريق بخش خدمات گمركي و لجستيك تا وصول كالا به انبار
 12. اطمينان از وصول كامل و سالم كالاي سفارش شده
 13. ارسال گزارش كسري و يا خسارت به بخش بيمه بازرسي در صورت وجود هر يك از موارد مذكور
 14. پيگيري اعزام نفرا ت سرويس براي تجهيزاتي كه نياز به حضور نماينده فروشنده ميباشد.
 15. پيگيري دريافت خسارت در صورت تاخير فروشنده در تحويل كالا (در صورت درج در سفارش مربوطه)
 16. پيگيري تمديد ضمانتنامه ها در صورت نياز
 17. ورود اطلاعات در سيستمهاي مورد نظر جهت پيگيري و كنترل مستمر كار و نيز اخذ گزارشهاي لازم

 

بيمه (حمل) و بازرسي

 1. تهيه اسناد مناقصه جهت اخذ نرخ هاي بيمه
 2. انعقاد قرارداد بيمه حمل با يك شركت بيمه اي ايراني
 3. دريافت سفارش از واحد صادر كننده سفارش و اخذ بيمه نامه / گواهي بيمه جهت هر حمل
 4. تمديد و يا تغيير شرايط بيمه نامه در صورت لزوم
 5. مشخص نمودن بازرسي هاي مورد نياز هر كالا با همكاري واحد فني
 6. مشخص نمودن نوع بازرسي با همكاري واحد فني
 7. پيگيري انجام بازرسي
 8. كنترل گزارش هاي بازرسي با همكاري واحد فني
 9. نهايي سازي بازرسي و موافقت با صدور اجازه خروج كالا، جهت ارسال كالا
 10. پيگيري دريافت گواهي بازرسي و كنترل آن
 11. ورود اطلاعات در سيستمهاي مورد نظر جهت پيگيري و كنترل مستمر كار و نيز اخذ گزارشهاي لازم

 

دريافت اسناد حمل از واحد اعتباراتخدمات گمركي

 1. اخذ تاييديه صاحب كالا جهت انجام ترخيص
 2. پيگيري و انجام ترخيص / ترانزيت كالا
 3. اخذ مجوز اداره استاندارد در صورت نياز
 4. دريافت برگ سبز گمركي و تحويل به واحد اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي جهت رفع تعهد ارزي
 5. ارسال كالا به انبار / سايت
 6. عودت كانتينر
 7. انجام هماهنگي جهت ارسال كالا از مبدا ورودي
 8. عودت كالاهاي اجاره اي و يا تعميري به خارج از كشور و انجام تشريفات مربوطه
 9. ورود اطلاعات در سيستمهاي مورد نظر جهت پيگيري و كنترل مستمر كار و نيز اخذ گزارشهاي لازم

 

لجستيك

 1. انجام مناقصه و تعيين پيمانكار تخليه و بارگيري جهت ارسال كالا به انبار و يا از انبار به محل هاي نصب / استفاده و كنترل آن
 2. تامين ماشين آلات مورد نياز انبار
 3. پيگيري و كنترل حمل از مبدا كالا تا بندر مقصد
 4. ارائه خدمات پشتيباني دريايي
 5. ارائه خدمات عمليات بندري
 6. ورود اطلاعات در سيستمهاي مورد نظر جهت پيگيري و كنترل مستمر كار و نيز اخذ گزارشهاي لازم