طراحی و مهندسی

پروسه طراحی محصولات و اجرای پروژه های تخصصی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی دارای یک فرآیند است که به طور کلی به تمام برنامه ها، با در نظر گرفتن کلیات قرارداد، پیچیدگی و جزئیات اصلی تولید طرح با نظارت مستقیم صورت می گیرد. برای برنامه های استراتژیک، فعالیت ، اصول مشخص شده در مرحله پیشنهاد جریان فرآیند به طور کلی برای توسعه بهره وری، از جمله مشخصات پروژه و محصول  و همچنین به دست آوردن برآورد هزینه برنامه از طریق فرآیند برآورد هزینه پروژه و محصولات اجرا میگردد.

طراحی و مهندسی پروژها و محصولات  تحت تاثیر عوامل بسیاری می باشد، از جمله:

  1. نیاز مشتری
  2. جنبه های ایمنی مربوط به طراحی و مهندسی
  3. پیچیدگی های طراحی و مهندسی
  4. توسعه فن آوری و بهروری
  5. حفظ محیط زیست
  6. هزینه طرح و پروژه

مدیریت و راهبری طراحی و مهندسی باید عملکردی مناسب به طور مشترک در راستای کاربرد بهره ور برای المانهای  هر سیستم بطور جزعی و کلی و سازگار با برآورد بودجه، اعمال نماید.